Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vejle Windsurf & SUP Klub 


Dato 27 februar 2020, kl 19.00
Adresse: Dampskibsvejen 23, 7120 Vejle øst. (klubhuset).

Har i forslag vi skal behandle til generalforsamlingen, skal de indsendes senest den 18 februar kl. 1800.
Senders til: maltsevvlad@hotmail.com
Meld gerne tilbage på mail/Facebook event for at vi kan planlægge med forplejning.
Forudsætning for at kunne deltage, er at man ikke er i kontingent restance.

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Udvalgsberetninger
-Windsurf
-SUP

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
-kontingent fastsættelsen for 2021

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen jf. punkt 9.2.

7. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

9. Ændring af vedtægter:
For at Vejle Windsurf & SUP klub kan blive godkendt for folkeoplyselig forening med mulighed for få driftstilskud fra Vejle Kommune, er det nødvendigt at justere klubbens vedtægter. Bestyrelsen foreslår følgende ændringer:

I punkt 7.3.3 omhandlende eksklusion står der:

Et medlem, der er ekskluderet, kan kun optages som medlem ved en ny bestyrelsesbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

Det foreslås at teksten ændret til nedenstående tekst:

Et medlem, der er ekskluderet, kan optages som medlem ved en ny bestyrelsesbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

Endvidere kan medlemmet kræve at spørgsmålet om eksklusion taget op, på den førstkommende ordinære generalforsamling, men dette har normalt ikke opsættende virkning. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal be­handles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlin­gen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at for­svare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsor­denen

I punkt 16.3 omhandlende forenings opløsning står der:

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. Dog er bestyrelsen forpligtet til at påse, at formuen, anlæggene m.v. tilfalder til windsurfing- og SUP formål ved Vejle Fjord eller bestemmes af den til formålet indkaldte ekstraordinære generalforsamling.

Teksten ændres til:

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal ske med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. Generalforsamlingen er forpligtet til at påse, at formuen, anlæggene m.v. overgår til aktiviteter omkring Vejle Fjord indenfor Vejle Kommune. Hvis muligt skal aktiver gå til at støtte aktiviteter inden for surf sporten, hvis dette ikke er muligt, skal aktiver tilfalde andre foreninger, som bruger Vejle Fjord

10. Evt.

Vi ses i klubben
Venlig Hilsen Bestyrelsen!

Afspil video