Hermed indkalder vi til ordinært generalforsamling:
Den 27 marts kl 1000, dampskibsvejen 23 7120 Vejle.
Program for dagen:
møde kl 10.00 arbejdsdag/rengøring
Pølser på grill
Generalforsamling kl 13
Og stander optagning kl 14.
Dagsorden er:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Udvalgsberetninger
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen jf. punkt9.2(i vedtægterne).
7. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer samt 1revisorsuppleant
9. Eventuelt
Opslag med generalforsamling vil blive hængt op i klubhuset samt en begivenhed på facebook vil blive oprettet.
Information om generalforsamlingen (uddrag fra vores vedtægter):
8. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
8.1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
8.2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. marts, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne samt ved opslag i klubhuset. Skriftlig indkaldelse kan ske på flere måder, herunder pr. mail, brev, sms eller via den facebookside eller anden SoMe side foreningen anvender.
8.3. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
8.4. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af skriftlig fuldmagt (som evt. angivet i indkaldelsen).
Hvis det er forslag som skal taget op i generalforsamlings regi, send dem til formand@vejlesurf.dk. Senest 14 dage før.
Vi ses i klubben
Æloha
Vladyslav Ostermann
Formand for Vejle Windsurf & Og SUP Klub
tlf 27505615